Duyệt: Quản Trị Máy Chủ Server

Dịch vụ quản trị máy chủ là hình thức cung cấp dịch vụ Quản trị hệ thống máy chủ Server có sẵn của khách hàng. Khi sử dụng dịch vụ quản trị máy chủ, khách hàng sẽ được cài đặt, cấu hình, tối ưu, theo dõi và xử lý các vấn đề kỹ thuật và lỗi phát sinh trên máy chủ nhằm đảm bảo máy chủ hoạt động trong trạng thái ổn định và hiệu suất cao nhất.

Xem Thêm